top of page

​누가클리닉 자격 요건

1. 보험이 없는 분들 (메디케어 & 메디케이드도 보험에 해당됩니다)


2. 연방정부 빈곤선 200% 이하

              1인가족 인컴 - $27,180 이하
              2인가족 인컴 - $36,620 이하
              3인가족 인컴 - $46,060 이하
              4인가족 인컴 - $55,500 이하
              5인가족 인컴 - $64,940 이하
​              6인자족 인컴 - $74,380 이하
 

bottom of page